Voorwaarden – jess

Algemene voorwaarden Jess Meubeldesign B.V.

Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
• Wederparij: de partij die opdracht geeft aan Jess Meubeldesign om producten te vervaardigen
en te leveren dan wel anderszins opdracht geeft aan Jess Meubeldesign.
• Jess Meubeldesign: de besloten vennootschap gevestigd aan het Ketelmeer 12 te Oss (kvk:
17118407)
• Overeenkomst: de overeenkomst tot het ontwikkelen, produceren, vervaardigen en leveren van
meubels.
• Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het
oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Wederpartij en Jess Meubeldesign. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van
toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jess
Meubeldesign voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
3. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Wederpartij wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn
overeengekomen door Jess Meubeldesign en Wederpartij.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden
aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al
gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke
bekendmaking van deze wijziging.
7. Indien Jess Meubeldesign haar algemene voorwaarden eerder van toepassing heeft verklaard
op een overeenkomst met Wederpartij, wordt Wederpartij geacht bekend te zijn met deze
Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt,
heeft Jess Meubeldesign het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Jess Meubeldesign kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jess Meubeldesign niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen
of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Orders die via vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen van Jess
Meubeldesign zijn aangenomen, worden uitgevoerd tenzij deze schriftelijk of telefonisch binnen
redelijke termijn zijn geweigerd.
7. Indien Jess Meubeldesign een afbeelding, monster of model verstrekt of toont, dan moet dit
geacht worden slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak hieraan behoeft te
beantwoorden. Dit is anders als uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak hiermee zal
overeenstemmen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Jess Meubeldesign en Wederpartij komt tot stand door een
schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door Jess Meubeldesign aan
Wederpartij en de ondertekening daarvan door Wederpartij.
2. De overeenkomst wordt geacht, in het geval Wederpartij de overeenkomst (nog) niet heeft
ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Wederpartij en/of Jess
Meubeldesign blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3. De levertermijn, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen
(en vastgelegd) in de offerte.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Jess Meubeldesign daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jess
Meubeldesign anders aangeeft.
5. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, zodra
en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen c.q. uitdrukkelijk zijn bevestigd door Jess
Meubeldesign.
6. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, maar voor het tijdstip waarop feitelijk door
Jess Meubeldesign geleverd wordt, de grondstoffenprijzen, de belasting op de toegevoegde
waarde (of welke nationale of Europese belasting dan ook), de invoerbelasting, de invoerrechten
of enig ander recht, de lonen of de vrachtkosten mochten stijgen, of Jess Meubeldesign’s
inkoopprijs in Euro’s mocht stijgen ten gevolge van wijziging in valutaverhoudingen, is de
Wederpartij verplicht aan Jess Meubeldesign, boven de overeengekomen prijs alsnog te betalen
het bedrag, dat met voormelde stijgingen of een daarvan c.q. met voormelde wijziging gemoeid
is.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie
1. Wederpartij zal alle gegevens en bescheiden, welke Jess Meubeldesign volgens haar oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Wederpartij staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan Jess
Meubeldesign ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voorzover Wederpartij dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden
aan Wederpartij geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet
behoorlijk aan Jess Meubeldesign ter beschikking zijn gesteld, heeft Jess Meubeldesign het recht
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6 Levering
1. Indien er een opgave van een levertijd wordt gedaan, geschiedt dit bij benadering.
2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Jess
Meubeldesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Jess Meubeldesign dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien
de Wederpartij de zaken weigert af te nemen kunnen de hieruit voortvloeiende kosten aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht; bovendien heeft Jess Meubeldesign in dat geval het
recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
Wederpartij heeft bij overschrijding van een (bij benadering) opgegeven levertermijn geen recht
op een vergoeding. Evenmin heeft verkoper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Levering vindt plaats door aflevering van zaken aan c.q. op de overeengekomen plaats.
Transport / verzending van de zaken door Jess Meubeldesign geschiedt ‘ex works’ (af fabriek van
Jess Meubeldesign), in overeenstemming met de meest recente Incoterms, tenzij tussen partijen
anders is overeengekomen.
3. Het risico van verlies en schade aan de goederen gaat van de ene Partij op de andere over op
het tijdstip van levering volgens de toepasselijke Incoterms. Wederpartij is derhalve
verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoeren van de zaken
vanaf de locatie van Jess Meubeldesign tot de gewenste bestemming.
4. Jess Meubeldesign is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en/of gedeeltelijk
geleverde goederen afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd en/of geleverd, is Jess Meubeldesign
gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren uit te stellen
totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
en/of heeft betaald.
6. Indien Jess Meubeldesign voor de uitvoering van de overeenkomst informatie nodig heeft van
Wederpartij, vangt de termijn voor voltooiing of levering aan nadat Wederpartij Jess
Meubeldesign volledig en correct heeft geïnformeerd.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal Jess Meubeldesign de
Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Jess Meubeldesign de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jess Meubeldesign daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.

Artikel 8 Opschorten
1. Jess Meubeldesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance
van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is
geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije
beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand
onherroepelijk is;
c. Wederpartij opgehouden is te bestaan of ontbonden.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt Jess Meubeldesign daarbij
aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe geleverde producten.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling door Wederpartij dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel
van overmaking ten gunste van een door Jess Meubeldesign aan te wijzen bankrekening.
2. Jess Meubeldesign is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Jess
Meubeldesign maakt als gevolg van de niet-nakoming door Wederpartij van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een rente van 1% van het
factuurbedrag voor iedere maand of een gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt
overschreden, met een maximum van 12% per jaar.
5. Indien Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard
of besluit tot liquidatie, heeft Jess Meubeldesign het recht om de overeenkomst per direct te
beëindigen en de geleverde, nog niet betaalde producten terug te nemen, onverminderd het recht
op schadevergoeding. Wederpartij is in dat geval gehouden toegang te verlenen tot de plaatsen
waar de producten zich bevinden.

Artikel 10 Vooruitbetaling zekerheidstelling
Jess Meubeldesign is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen,
alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door
te gaan. Indien Wederpartij met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft,
vervalt de op Jess Meubeldesign rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht
van Jess Meubeldesign op vergoeding van schade, kosten en interesten door Wederpartij.

Artikel 11 Privacy
1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied
van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming
met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de
Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
2. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit
direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
4. Wederpartij is in overleg met Jess Meubeldesign gerechtigd tijdens de looptijd van de
overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te
controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Wederpartij draagt alle kosten in
verband met deze controle.
5. Jess Meubeldesign kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen
beschikken waarover Jess Meubeldesign niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot
gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Jess Meubeldesign met die
Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het
aangaan van een overeenkomst met Jess Meubeldesign geeft Wederpartij toestemming voor het
inschakelen van de Derden.
6. Jess Meubeldesign is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Wederpartij de verplichtingen
op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
niet nakomt.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is Jess Meubeldesign eigenaar van alle rechten
van intellectuele eigendom op de door haar voor Wederpartij ontwikkelde werken. De
overeenkomst betreft aldus geen overdracht dan wel licentie van een aan Jess Meubeldesign
toekomend eigendomsrecht.
2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele
eigendomsrecht van die derde, zal Wederpartij Jess Meubeldesign hiervan onverwijld in kennis
stellen.
3. Het is Wederpartij niet toegestaan producten van Jess Meubeldesig na te maken.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke
informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor
zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde
partij bekend zijn geworden.
2. Jess Meubeldesign heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven
aan het bestaan van de tussen Jess Meubeldesign en Wederpartij gesloten overeenkomsten.

Artikel 14 Reclames
1. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en
voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Jess Meubeldesign te worden
gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen
veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Jess Meubeldesign te worden gemeld. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Jess
Meubeldesign in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Jess Meubeldesign in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet
op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Jess Meubeldesign de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren
van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Wederpartij reeds betaald
honorarium.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan genoemd in dit artikel, dan komt de
Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Jess Meubeldesign
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 15 Garantie
1. Jess Meubeldesign geeft voor de door haar geleverde producten, vanaf de dag van facturering
aan Wederpartij en de eerste gebruiker garantie voor aan Jess Meubeldesign toe te schrijven
gebreken, die bij normaal gebruik ontstaan. Dit gebeurt op basis van de volgende
afschrijvingsperiode:
– binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met
inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van Jess Meubeldesign;
– binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met
inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Jess
Meubeldesign;
– binnen 3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met
inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Jess
Meubeldesign verkoper.
Voornoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, als de
levering van het product heeft plaatsgevonden na de factuurdatum. Jess Meubeldesign is niet
gehouden tot vervanging van het product, als Jess Meubeldesign het product ook kan herstellen.
Dit is ter vrije keuze aan Jess Meubeldesign.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Jess Meubeldesign, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
danwel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze (waaronder tevens begrepen het oververpakken in andere
verpakkingseenheden dan de originele). De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe
indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Jess Meubeldesign
geen invloed op kan uitoefenen. Wederpartij dient zich te houden aan de onderhoudsinstructies
van Jess Meubeldesign. Indien Wederpartij in strijd met deze instructie handelt, komt tevens
iedere garantie te vervallen.
3. Indien afwijkingen in structuur en/of kleur etc. kunnen het recht op schadevergoeding en/of
garantie uitsluiten of beperken. Hiervan is sprake als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt
aanvaardbaar zijn volgens de gebruikelijke, geldende normen en handelsgebruik.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Jess Meubeldesign zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht.
2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Wederpartij Jess Meubeldesign onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is Jess Meubeldesign voor de daardoor ontstane schade
niet aansprakelijk. Wederpartij vrijwaart Jess Meubeldesign voor vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat de Wederpartij aan Jess Meubeldesign onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, tenzij Wederpartij aantoont dat de schade geen verband houdt met
verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
Jess Meubeldesign.
3. Jess Meubeldesign is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nooit aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, productieverlies,
omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn,
waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De aansprakelijkheid voor directe schade van Jess Meubeldesign wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Jess
Meubeldesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van tekortkoming en Jess Meubeldesign ook na die termijn toerekenbaar in
de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jess Meubeldesign
in staat is adequaat te reageren.
5. Indien de Wederpartij aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Jess
Meubeldesign, is Jess Meubeldesign voor de schade uit een toerekenbare tekortkoming slechts
aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de factuur. De aansprakelijkheid van Jess
Meubeldesign is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Jess
Meubeldesign in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van
Jess Meubeldesign.
6. Indien Jess Meubeldesign tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Wederpartij
een opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers aansprakelijk voor een
tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel)werkzaamheden.

Artikel 17 Overmacht
1. Jess Meubeldesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Ten aanzien van Jess Meubeldesign wordt onder overmacht in deze voorwaarden verstaan
elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de
overeenkomst door de Wederpartij redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, waaronder
begrepen doch niet uitsluitend: oorlog, sabotage, opstand, oproer of andere onrust, handelingen
van een vijandige staat, transport storingen, stakingen, ongevallen, brand, explosie, storm en
andere natuurrampen, gebrek aan arbeidskrachten, gebrek aan brandstof, technische
mankementen, devaluatie en inflatie, alsmede belemmerende overheidsmaatregelen zoals
plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen en vertraagde of
uitgebleven levering door fabrikant. Jess Meubeldesign heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Jess Meubeldesign zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Jess Meubeldesign kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
4. Indien Jess Meubeldesign ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jess
Meubeldesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Jess Meubeldesign in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Jess Meubeldesign totdat alle vorderingen die Jess Meubeldesign heeft of zal
verkrijgen op de Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald inclusief eventuele
bijkomende renten en kosten.
2. Indien Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Jess Meubeldesign
tekortschiet of Jess Meubeldesign goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij in die
verplichtingen zal tekortschieten, is Jess Meubeldesign gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Alle door Jess Meubeldesign alsdan en
in dat kader te maken kosten komen voor rekening van Wederpartij.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Jess
Meubeldesign daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval Jess Meubeldesign haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Jess Meubeldesign en door Jess Meubeldesign aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Jess Meubeldesign zich bevinden en die zaken
terug te nemen.

Artikel 19 Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde ook jegens Jess Meubeldesign in
verband met het verrichten van werkzaamheden door Jess Meubeldesign in ieder geval na één
jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20 Boetebeding
1. Indien Wederpartij artikel 12, 13 en/of 18 overtreedt, is Wederpartij een onmiddellijk opeisbare
boete aan Jess Meubeldesign verschuldigd van € 10.000,00, (zegge: tienduizend euro) te
vermeerder met € 1.000,00 per overtreding per dag zolang de overtreding voortduurt.

Artikel 21 Overdraagbaarheid
1. Het is Wederpartij niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de
met Jess Meubeldesign gesloten overeenkomst, over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/of verplichting is alleen mogelijk nadat Wederpartij, Jess
Meubeldesign hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming
van Jess Meubeldesign heeft verkregen.

Artikel 22 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen Wederpartij en Jess Meubeldesign waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
wordt hierbij uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Jess Meubeldesign is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Jess Meubeldesign heeft
echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.